Startseite|IT-Lexikon|Mehr-Faktor-Authentifizierung (MFA)